Vodohospodářská stavba roku

Návrh opatření v rámci PPO obce Koválovice

 
Investor:Obec Koválovice
 
Projektant:VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Ocenění převzal:Miloš Sedláček, ředitel společnosti
 
Zhotovitel:Metrostav a.s.
Ocenění převzal:Ocenění převzal Jan Cuc, ředitel divize 6
 
Technický dozor investora:PROKO, spol. s.r.o.
Ocenění převzal:Rostislav Bajza, jednatel společnosti

V rámci stavby byly realizovány tři suché nádrže pro snížení kulminačního povodňového průtoku v Pačlavickém potoce o celkovém objemu všech nádrží 124 000 m3.

Při návrhu projektu byl kladen důraz i na začlenění navrhovaných objektů do okolního životního prostředí provedením krajinotvorných a revitalizačních úprav. Projekt o celkových investičních nákladech 30 mil Kč byl spolufinancován z operačního programu Životní prostředí

vodohospodářská stavba roku 2015 vodohospodářská stavba roku 2015 vodohospodářská stavba roku 2015 vodohospodářská stavba roku 2015 vodohospodářská stavba roku 2015 vodohospodářská stavba roku 2015 vodohospodářská stavba roku 2015 vodohospodářská stavba roku 2015 vodohospodářská stavba roku 2015

Předložený záměr řešil komplexně protipovodňovou ochranu obce Koválovice - Osíčany, přičemž důraz je kladen na začlenění navrhovaných opatření do okolního životního prostředí.

V rámci stavby jsou vybudovány krajinotvorné a revitalizační úpravy. Jedná se o soustavu suchých nádrží SN1 až SN3 doplněných úpravou Pačlavického potoka revitalizačními úpravami.

Nádrž SN1 je budována jako suchá nádrž se stálou hladinou. Přívod vody do nádrže je zajištěn otevřeným mělkým korytem z výše umístěné nádrže SN2 odpadním korytem.

Přívodní mělké koryto bude součástí povodňového průlehu, ve kterém bude volně meandrovat.

Pro zabránění rozlivu z koryta Pačlavického potoka do inundace na pravém břehu bude v levém břehu koryta (za železničním mostem) provedeno snížení břehové hrany.

Při průtocích větších než je kapacita koryta bude voda vybřežovat přednostně na levou stranu do odlehčovacího průlehu se zaústěním do nádrže SN1. Retenční objem nádrže SN1 je 45 390 m3.

Pod místní částí Osíčany je budována boční neprůtočná suchá nádrž SN2. V daném území je přitom již vytvořen retenční prostor zemním násypem bývalé železniční trati ČD směr Tištín – Morkovice - Slížany, který umožňuje rozliv vody v levobřežní terénní sníženině.

V tomto prostoru bude docházet k zadržení vody a splachů z levostranného údolí Pačlavického potoka. Toto povodí o ploše 1,36 km2 je zemědělsky obhospodařované a zvýšené odtoky vody včetně úrodné ornice se vyskytují při přívalových srážkách.

Retenční objem nádrže SN2 je 28 780 m3. Voda z nádrže SN2 (od spodní výpusti i od bezpečnostního přelivu) bude prostřednictvím průlehu (koryta) odvedena do níže položené nádrže SN1.

Pro část obce Osíčany je rozhodující stavba průtočné údolní suché nádrže SN3, která se buduje nad její zastavěnou částí na Pačlavickém potoce. Realizací této nádrže se sníží kulminační průtok v Pačlavickém potoce při povodni.

Tato nádrž bude mít současně i funkci záchytnou a sedimentační, což výrazně zlepší průtokové poměry v intravilánu obce. Retenční objem nádrže SN3 je 42 730 m3.

Na ploše zátopy retenčního prostoru na zemědělsky obhospodařovaných plochách bude provedeno zatravnění a výsadba zeleně. V místní části Osíčany je navržena úprava koryta Pačlavického potoka v intravilánu obce s mírou ochrany na Q50.


bankovní spojení

VAT : CZ 46 34 65 20
IBAN : CZ54 0100 0000 3536 4761 0217
SWIFT : KOMBCZPPXXX

sídlo firmy

PROKO, spol. s r.o.
Kvítková 4703
760 01 Zlín


kontakt

+420 576 776 215
bajza@prokozlin.cz

identifikační údaje

IČ: 46346520
DIČ: CZ46346520


 tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

| Jsou tyto stránky responsivní?